Overwater T-C-C

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS


1. Organisatie/Werkwijze
Alle trainingen worden onder regie van Overwater T-C-C uitgevoerd.

2. Geheimhouding
Overwater T-C-C garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit
Overwater T-C-C staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainer(s) en adviseur(s) gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt Overwater T-C-C, in overleg met de opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een zo passend mogelijke oplossing.

4. Uitvoering
Overwater T-C-C start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met de opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

5. Locatie
a) De klassikale trainingen zijn of wel op locatie van de opdrachtgever ofwel op een externe locatie ingehuurd door de opdrachtgever.
b) In onderling overleg wordt er naar een geschikte locatie en ruimte gezocht en gereserveerd. Om goede resultaten te bereiken moet de locatie en ruimte voldoen aan de eisen van Overwater T-C-C.
c) Het wijzigen van de locatie kan voor de opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

6. Gedragsregels
a) Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht
b) Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van dringende omstandigheden.
c) De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/of training.
d) Overwater T-C-C kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen hiervan.

7. Prijzen
Voor alle diensten, trainingen en cursussen van Overwater T-C-C worden de prijzen in rekening gebracht conform de door Overwater T-C-C verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen, catering en eventuele verblijfskosten van de trainer worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

8. Facturering en Betaling
Overwater T-C-C factureert de opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Overwater T-C-C opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. Overwater T-C-C hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

9. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan Overwater T-C-C een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

10. Gedeeltelijke deelname
a) Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale kosten verschuldigd.
b) Indien een deelnemer gedurende de training door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training vroegtijdig te onderbreken, blijft de Opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met Overwater T-C-C kan de deelnemer aan een vervangende training of indien van toepassing een deel ervan deelnemen.

11. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de training kan de opdrachtgever zich wenden tot de trainer of directie van Overwater T-C-C.

12. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Overwater T-C-C in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Overwater T-C-C.

13. Algemeen voorbehoud
Overwater T-C-C behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde specificaties.

14. Aansprakelijkheid
Overwater T-C-C is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.